X
Kênh quốc tế

Chi nhánh Việt Nam

Họ tên Chức vụ Email Số điện thoại
Hoàng Sơn Bách Manager bachhoang@royalsteel.net (+84)38 844 2848

Chi nhánh Lào

Họ tên Chức vụ Email Số điện thoại
Vương Mỹ Lợi Manager - Vientiane loi.vm@royalsteel.net (+856)20 9167 7566