X

Phòng kinh doanh

Họ tên Chức vụ Thị trường/Vùng Email Điện thoại
Nguyễn Thị Ngọc Như Chief Customer Officer Toàn quốc nhu@royalsteel.net (+84)93 877 6188